Przemek Olszynski

Senior Technology Manager, Plastics Recycling

KBR

nom